Foto's - 0663

De stichting Middengebied is een organisatie  die zich inzet voor de duurzame instandhouding van de natuur, landschap en cultuurhistorische waarden (materieel erfgoed). We hebben de ambitie om het Middengebied te vrijwaren van verdere verstedelijking en verrommeling. De stichting zet zich  in om de groene /landschappelijke/ recreatieve kwaliteiten van het gebied verder te ontwikkelen en te behouden, herstellen en te verstevigen. Ook zet zij in voor het behoud, herstel en verbetering van het erfgoed.

Onze werkwijze is er op gericht om in een zo vroeg mogelijk stadium te proberen om negatieve ontwikkelingen te voorkomen en positieve ontwikkelingen te bewerkstelligen, door vroegtijdig (aan de voorkant) in overleg te gaan met de desbetreffende instanties en organisaties.

Het bestuur van de Stichting Middengebied is  goed op de hoogte van wat er in het werkgebied aan bestaande landschappelijke en cultuurhistorische elementen aanwezig is. Het bestuur laat zich hierbij bijstaan en informeren door een  informeel netwerk van contactpersonen/ vrijwilligers die volop actief zijn bij verschillende organisaties. De leden van het bestuur participeren zelf of middels een of meer van haar contactpersonen in verschillende advies- en klankbordgroepen van de verschillende overheden.

Download hier de handreiking Zandpaden: Handreiking_Zandpaden