N279

Zoals bekend is “de Ruit”van de baan.Ook door de stichting Middengebied is er flink wat werk verzet om dit “wangedrocht” te bestrijden.Inmiddels zijn er nog wel plannen om de N279 om  te leiden, dwars door natuurgebied de Bakelse Beemden. In en rond dit natuurgebied wordt momenteel hard gewerkt aan de aanleg van verschillende ecologische voorzieningen, zoals het laten meanderen van de Bakelse Aa. Onze Stichting wil voorkomen dat dit gebied wordt doorkliefd door een verkeersweg en opteert voor het aanpassen van het huidige tracee van de N279, dus geen omleiding. Wij hebben een zienswijze ingediend m.b.t. het ontwerp PIP, maar GS heeft deze niet nagevolgd.Nu de provincie het PIP heeft vastgesteld zijn we in beroep gegaan bij de Raad van State.

Op dinsdag 9 maart  gaan wij ter zitting

Uitbreiding Hockeyvelden Helmond

Onze stichting heeft bij de RvS beroep ingesteld tegen het besluit van de gemeente Helmond om het hockeypark nabij de Warande uit te breiden richting Croy. Inmiddels is ons beroep gegrond verklaard.

Automotivecampus.

Onze stichting heeft een zienswijze ingediend m.b.t. het bestemmingsplan Automotivcampus in Helmond.  .Hiermee willen we voorkomen dat een vuilstortplaats wordt bebouwd met risico’s voor het Coovelsbos.Ons  beroepschrift bij de RvS is inmiddels verworpen.het wachten is nu opo aanvragen om een omgevingsvergunning.Dan hebben we meer kansen.

Deelname overleg werkgroep Mobiliteit Nuenen ca

Momenteel loopt er een onderzoek naar de afwikkeling van het doorgaand verkeer,als alternatief voor de Smits van Oijenlaan.Wij hebben hierbij gepleit voor een aansluiting vand e Geldropsedijk op de A270

Deelname overleg Klankbordgroep Omgevingsvisie Laarbeek

In een workshop hebben we samen met andere stakeholders een inventarisatie gemaakt van mogelijk historische bebouwingsclusters in het buitengebied

Actie Behoud /herstel zandpaden Aarle-Rixtel 

De gemeente heeft de ( historische) zandpaden op de Hoge akkers inmiddels veiliggesteld.

Actie Behoud/herstel hekwerk-hagelkruis Aarle-Rixtel

Het hagelkruis e.o.is gerenoveerd (ons advies om tevens twee bomen als markering te planten is opgevolgd.

Vitaliteit bomen

Wij hebben de regiogemeenten geadviseerd  om de vitaliteit van bomen te behouden door – waar nodig- tijdig extra voedingstoffen aan te vullen.daarnaast geadviseerd om bij de keuze can soorten rekening te houden met de bodemgesteldheid.

Natuurmarkt Helmond

De natuurmarkt van het Helmonds natuurplatform – waaraan ook wij zouden deelnemen – is i.v.m. de corona-uitbraak afgelast.

Reclame in het buitengebied.

We hebben de regiogemeenten aangeschreven om actief te handhaven op ongewenste reclame in het buitengebied.

Project Gulden land

We hebben Waterschap Aa en Maas geadviseerd om voor  de beoogde waterharmonica een alternatieve locatie aan te wijzen i.p.v. in de Natte natuurparel  “De Bundertjes” , dan weld e aanleg – waarvan nut en noodzaak niert zijn aangetoond- achterwege te laten.

Beraad Vlieghinder

Het Beraad Vlieghinder Moet MInder (BVM2) heeft in afstemming met de
landelijke koepel Landelijk Burgerberaad Luchtvaart (LBBL) een
zienswijze ingediend over de Luchtvaartnota 2020-2050.

Bond Heemschut

M.b.t. het behoud , herstel en kwaliteitsverbetering van het (materieel) erfgoed zijn wij aangesloten bij de Bond heemschut

Zie:BVM2 nieuwsbrief juli 2020