N279

Zoals bekend is “de Ruit”van de baan.Ook door de stichting Middengebied is er flink wat werk verzet om dit “wangedrocht” te bestrijden.Inmiddels zijn er nog wel plannen om de N279 om  te leiden, dwars door natuurgebied de Bakelse Beemden. In en rond dit natuurgebied wordt momenteel hard gewerkt aan de aanleg van verschillende ecologische voorzieningen, zoals het laten meanderen van de Bakelse Aa. Onze Stichting wil voorkomen dat dit gebied wordt doorkliefd door een verkeersweg en opteert voor het aanpassen van het huidige tracee van de N279, dus geen omleiding. Wij hebben een zienswijze ingediend m.b.t. het ontwerp PIP, maar GS heeft deze niet nagevolgd.Nu de provincie het PIP heeft vastgesteld zijn we in beroep gegaan bij de Raad van State.

Uitbreiding Hockeyvelden Helmond

Onze stichting heeft bij de RvS beroep ingesteld tegen het besluit van de gemeente Helmond om het hockeypark nabij de Warande uit te breiden richting Croy. Inmiddels is ons beroep gegrond verklaard.

Automotivecampus.

Onze stichting heeft een zienswijze ingediend m.b.t. het bestemmingsplan Automotivcampus in Helmond. Nu loopt er nog een beroepschrift bij de RvS .Hiermee willen we voorkomen dat een vuilstortplaats wordt bebouwd met risico’s voor het Coovelsbos.

Deelname overleg werkgroep Mobiliteit Nuenen ca

Deelname overleg Klankbordgroep Laarbeek

Actie Behoud /herstel zandpaden Aarle-Rixtel 

Actie Behoud/herstel hekwerk-hagelkruis Aarle-Rixtel